Monday, April 13, 2015

Eduardo Galeano (1940/2015)